Hizmet Koşulları

Barındırma Hizmeti Koşulları

 1. İşbu Koşullar, Tesis’in Platform üzerinden bir Tesis web sitesi oluşturması ve bu Tesis web sitesine kendisine ait içerikleri yüklemek suretiyle HotelRunner tarafından sunulan Hizmet’ten yararlanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu kapsamda tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.
 2. Tesis, web sitesini Hizmet kapsamında Platform’da sunulan hazır şablonlar ve içerikler doğrultusunda Platform Kullanım Koşulları’na uygun bir şekilde oluşturabilir veya kendi oluşturduğu veya yaptırdığı şablon ve içeriği alacağı ek bir Hizmet satın alarak HotelRunner’a yükleyerek kullanabilir. Tesis aynı zamanda HotelRunner’dan kendisine özel bir web sitesi tasarımı talep edebilir. Tesis’in söz konusu talebini HotelRunner’a iletmesi halinde, buna ilişkin koşullar üzerinde taraflarca ayrıca mutabık kalınacaktır. Web sitesi her halükarda Hizmet kapsamı ile sınırlı olarak kullanılacak olup, Tesis’in Hizmet kapsamına girmeyen faaliyet, ürün ve hizmetlerine ancak HotelRunner’ın onayına istinaden web sitesi üzerinde yer verilebilecektir.
 3. Tesis, web sitesinin bağlı olacağı alan adını kendi temin edip, alan adı yönlendirme ayarlarına HotelRunner’dan alacağı ayar ve parametreleri uygulayarak HotelRunner’a yönlendirebilir veya HotelRunner üzerinden ek bir Hizmet satın alarak alan adı temin ve yönlendirilmesinin HotelRunner tarafından yapılmasını talep edebilir. Alan adı temin ve yönlendirilmesinin HotelRunner tarafından yapılması durumunda alan adı HotelRunner tarafından 1 (bir) yıl süreyle kiralanır ve web sitesi yönlendirme işlemi gerçekleştirilir. Tesis’in 1 (bir) yıl sona ermeden ilgili Hizmet’i yenilememesi durumunda HotelRunner ilgili alan adına ait kiralamayı yenilemekle yükümlü değildir ve Hizmet’i sonlandırabilir.
 4. Tesis, web sitesi içeriğini desteklenen dillerden birinde oluşturabilecek olup, bu içeriği herhangi bir dile çevirebilecektir. Tesis bu kapsamda HotelRunner tarafından sağlanan profesyonel çeviri servisinden yararlanmak istediği takdirde, buna ilişkin koşullar üzerinde taraflarca ayrıca mutabık kalınacaktır.
 5. Tesis tarafından Tesis web sitesi üzerinde sağlanan içerikler üzerinde HotelRunner’ın herhangi bir kontrolü bulunmayıp, bu içerikler üzerindeki haklar ve ilgili sorumluluk Tesis’e aittir. Tesis, Hizmet kapsamında oluşturulacak web sitesinde kendisine ait, gerekli lisans ve izinleri haiz ve/veya hukuka uygun yollarla elde edilmiş içerikleri sunmak koşuluyla faydalanabilecektir. HotelRunner tarafından, gerek Tesis gerekse Müşteri ve sair üçüncü kişiler tarafından web sitesine konulan söz konusu içeriklerin gerçeğe, yasal mevzuata veya ahlaka aykırı olduğunu, hukuka aykırı bir şekilde elde edilmiş olduğunu, gerekli izin ve lisanslar bulunmaksızın kullanıldığını veya sair şekillerde herhangi bir kişi ya da kurumun haklarını (kişilik hakları ve fikri mülkiyet hakları dahil) ihlal ettiğini öğrendiği veya bu yönde bir şüphesi bulunduğu takdirde Tesis’ten ilgili içeriğin belli bir süre içerisinde kaldırılmasını talep edebilir, bu içeriği bizzat kaldırabilir ve/veya içeriğin kaldırılmasına kadar Tesis web sitesine erişimi askıya alabilir. Söz konusu aykırılıkların tekrarlanması halinde ise HotelRunner Hizmet’i kısmen veya tamamen askıya alabilir yahut sona erdirebilir.
 6. HotelRunner, sunacağı Hizmet kapsamında kendi sunucularını ya da üçüncü kişi iş ortaklarının ve dışkaynak sağlayıcıların sunucularını kullanma hakkına sahip olacaktır. Tesis, web sitesi üzerinden yapılan işlemler ve sunulan içeriklerin alınan Hizmetin kapsamında belirtilen kullanım şekli ve sınırına uygun olmasını sağlamak ve ilgili Platform, sunucu ve sistemlere olağanın üzerinde bir yük getirmesini engellemekle yükümlüdür. Tesis, söz konusu Hizmet kapsamında sistemlere zarar verebilecek materyaller iletemez, yeniden aktarım ve depolama yapamaz. Dışkaynak hizmet sağlayıcıların hizmetlerini sonlandırması, aksatması, HotelRunner’nın dışkaynak sağlayıcıyı değiştirmesi gibi durumlarda; HotelRunner Hizmet’i geçici olarak durdurabilecek, Hizmet’le ilgili koşulları ve Hizmet’in sunulacağı fiziksel alanları değiştirebilecektir.
 7. Tesis, web sitesindeki içeriklere ilişkin olarak yetkisiz erişimi engellemek için şifreleme teknolojisi kullanılması ve içeriklerin arşivlenmesi de dahil olmak üzere gerekli güvenlik, koruma ve yedekleme önlemlerini almaktan bizzat sorumludur.
 8. Tesis, Müşteriler tarafından web sitesinin kullanımının yasalara, Platform Kullanım Koşulları ile burada yer alan koşullara ve Tesis’e HotelRunner tarafından sağlanabilecek çevrimiçi veya çevrimdışı her türlü kullanım kılavuzu ve destek materyeli içerisinde sunulan kullanım önerisine uygun olmasını sağlayacak, Müşteriler’in kullanımdan doğacak zararlardan (gerek Müşteri gerek üçüncü kişiler nezdindeki) münhasıran sorumlu olacaktır.
 9. HotelRunner burada yer alan koşullara uygunluğu denetleme hakkına sahip olup, bu denetleme kapsamında Tesis’ten içeriklere ilişkin bilgi ve ilgili materyalleri talep edebilir. Tesis, söz konusu denetimleri engellemeyeceğini ya da bölmeyeceğini, denetimlerin sağlanması için gerekli tüm kolaylığı sağlayacağını kabul eder. Tesis, içerik veya kendisi tarafından kontrol edilen materyallere ilişkin olarak ortaya çıkabilecek problemlerin çözümü için HotelRunner’la gerekli işbirliğini sağlayacaktır.
 10. HotelRunner gerekli gördüğü hallerde web sitesi üzerinde güncellemeler, eklemeler, düzeltmeler veya sair bakım işlemleri, web sitesinin mevcut altyapısı üzerinde Tesis’in kullanımını esaslı şekilde etkilemeyen değişiklikler gerçekleştirebilir. Tesis bu doğrultuda HotelRunner’ın kendisinden talep edebileceği bakım koşullarına uymayı ve HotelRunner tarafından talep edilen işlemleri gerçekleştirmek üzere gereken desteği sağlamayı kabul eder.
 11. İşbu Koşullar’a konu Hizmet kapsamında Tesis tarafından HotelRunner’a ödenecek bedeller alınan Hizmet kapsamında belirlenecek olup, ödemelerde herhangi bir gecikme ya da aksaklık yaşanması halinde HotelRunner web sitesinin kullanımını askıya alabilecektir.
 12. Tesis, Hizmet kapsamında üretilen yazılım, tasarım vs. çalışmalar üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaatin HotelRunner’a ait olduğunu ve kendisine sadece web sitesinin kullanımı ve taraflar arasındaki sözleşmesel ilişkinin kapsam ve süresi ile sınırlı, devredilemez ve münhasır olmayan bir kullanım hakkı verilmiş olduğunu kabul eder. Burada yer alan hiçbir hüküm, ilgili hak, mülkiyet ve menfaatlerin kısmen veya tamamen Tesis’e devredildiği şeklinde yorumlanmayacaktır. Tesis, burada belirtilen haklarından faydalanılması için haklarını kiralama, alt lisans, yeniden satım ve paylaşıma konu edemez, haklarının kullanımı için başkalarını yetkilendiremez ve haklarını devredemez.
 13. Tesis, herhangi bir şekilde HotelRunner’ın (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. web sitesi kapsamında, pazarlama materyallerinde yahut diğer mecralarda kullanmayacaktır.
 14. Tesis, Madde 2 kapsamında HotelRunner tarafından yapılacak özel geliştirmeler dışında web sitesine ilişkin tüm unsurların HotelRunner tarafından “OLDUĞU GİBİ” sunulmakta olup, bu kapsamda HotelRunner’ın bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır.

Alan Adı Tescil ve Yönetim Hizmeti Koşulları

 1. Alan Adı Tescil ve Yönetim Hizmeti, Tesis’in web sitesinin bağlı olacağı alan adını, HotelRunner üzerinden satın alarak alan adı temin ve yönlendirilmesinin HotelRunner tarafından yapılmasını sağlayan hizmeti ifade eder.
 2. Alan Adı Tescil ve Yönetim Hizmeti’nden faydanılması durumunda alan adı HotelRunner tarafından 1 (bir) yıl süreyle kiralanır ve web sitesi yönlendirme işlemi gerçekleştirilir.
 3. Tesis’in 1 (bir) yıllık Hizmet süresi sona ermeden Alan Adı Tescil ve Yönetim Hizmet’ini yenilememesi durumunda HotelRunner ilgili alan adına ait kiralamayı yenilemekle yükümlü değildir ve Hizmet’i sonlandırabilir. HotelRunner, Tesis’in Hizmet süresi sona erdikten sonra, HotelRunner’ın Hizmet’i ve ilgili alan adını yenilememesiyle alan adını kulllanma hakkının üçüncü şahıslara geçmesi, el değiştirmesi gibi durumlarda alan adını geri almaya çalışmakla yükümlü değildir.
 4. HotelRunner, Alan Adı Tescil ve Yönetim Hizmeti kapsamında sadece ilgili alan adına yönlendirilecek web sitesinin Platform üzerinden yayınlanmasını sağlayacak ayar ve yönlendirmeleri yapmakla yükümlüdür. Tesis, alan adı üzerinde diğer herhangi bir amaçla yapılacak tüm ayar ve yönlendirmeleri kendisi yapmakla yükümlüdür.
 5. Alan adının tescil edilip yönetilmesi için HotelRunner, Alan Adı Tescil ve Yönetim Hizmeti kapsamında dış servis sağlayıcıları tarafından sağlanan hizmetleri kullanabilir. Tesis, bu doğrultuda, alan adının tescil edilip yönetilmesi için ilettiği verilerin söz konusu sağlayıcıya aktarılabileceğini kabul eder.
 6. Alan Adı Tescil ve Yönetim Hizmeti kapsamında tescil edilip Platform üzerinden yayınlanan alan ad ve bu alan adı üzerinden sağlanan içerikler üzerinde HotelRunner’ın herhangi bir kontrolü bulunmayıp, bu alan adı ve içerikler üzerindeki haklar ve ilgili sorumluluk Tesis’e aittir. Tesis, bu konuyla ilgili, gerekli lisans ve izinleri haiz ve/veya hukuka uygun yollarla elde edilmiş içerikleri sunmak koşuluyla faydalanabilecektir. HotelRunner tarafından, gerek Tesis gerekse Müşteri ve sair üçüncü kişiler tarafından web sitesine konulan söz konusu içeriklerin gerçeğe, yasal mevzuata veya ahlaka aykırı olduğunu, hukuka aykırı bir şekilde elde edilmiş olduğunu, gerekli izin ve lisanslar bulunmaksızın kullanıldığını veya sair şekillerde herhangi bir kişi ya da kurumun haklarını (kişilik hakları ve fikri mülkiyet hakları dahil) ihlal ettiğini öğrendiği veya bu yönde bir şüphesi bulunduğu takdirde Tesis’ten ilgili içeriğin belli bir süre içerisinde kaldırılmasını veya alan adının hizmete kapatılmasını talep edebilir, bu içeriği bizzat kaldırabilir, alan adını bizzat hizetmete kapatabilir ve/veya içeriğin kaldırılmasına veya alan adının hizmete kapatılmasına kadar Tesis web sitesine erişimi askıya alabilir. Söz konusu aykırılıkların tekrarlanması halinde ise HotelRunner Hizmet’i kısmen veya tamamen askıya alabilir yahut sona erdirebilir.
 7. Tesis’in Platform üzerinden alan adı yönetimsel ayarlarında yapacağı değişikliklerden doğabilecek hata, sorun ve kesintilere, yahut alan adı tescil ve yönetim hizmetini veren dış servis sağlayıcıların kendi sistemlerinde gerçekleştirdikleri değişikliklerden kaynaklanan hatalardan doğan kalıcı zararlara ilişkin olarak HotelRunner’nın sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ödeme Sistemi Hizmeti Koşulları

 1. Tesis, Platform üzerinden gerçekleştireceği seçimlerle, müşterilerinden ödemelerini, Platform tarafından desteklenen farklı yöntemlerle alabilecektir. Tesis tarafından seçilen yönteme göre; HotelRunner tarafından gerçekleştirilecek teknik entegrasyon hizmetlerinin karşılığı olarak HotelRunner tarafından Platform’da veya Site’de belirtilen Hizmet ücretleri alınabilecektir.
 2. Tesis tarafından seçilen ödeme yönteminden bağımsız olarak Müşteri kredi kartı bilgilerinin Platform üzerinde tutulması talep ediliyorsa aşağıdaki kurallar uygulanacaktır.
 3. Tesis, kredi kartı bilgilerini ilgili mevzuat doğrultusunda sadece sunduğu hizmetlerin bedelinin tahsilatı ve provizyon alınması amaçlarıyla kullanacak olup; kart bilgilerini söz konusu süreçler dışında kullanmayacak, paylaşmayacak ve ilgili işlemin tamamlanmasından sonra saklamayacaktır.
 4. Müşterilerin kredi kartı bilgilerine HotelRunner’ın hiçbir şekilde erişimi bulunmamakta olup, HotelRunner sadece Tesis’in talebi doğrultusunda kredi kartı bilgilerinin elektronik ortamda barındırılması için imkan sağlamaktadır.
 5. HotelRunner, barındırılan kredi kartı bilgilerinin doğru ve güncel olduğu, gerçek bir kişiye ve gerçek bir karta ait olduğu, kart limitinde yeterli bakiye bulunduğu hakkında herhangi bir garanti vermemekte, bu bilgilerin doğruluğu ve güncelliği ile ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 6. Kredi kartı bilgilerinin Tesis tarafından Platform üzerinde saklanması herhangi bir tahsilat hizmetinin sunulması kapsamında olmayıp, söz konusu kredi kartı bilgileri ile ödemenin gerçekleştirilmesi, yönetimi, üçüncü kişilere iletilmesi tamamen Tesis’in sorumluluğundadır. Tesis ve Müşteriler arasında kredi kartı bilgileri ile ilgili oluşabilecek uyuşmazlıklarda HotelRunner taraf olmayacaktır.
 7. HotelRunner kart bilgilerinin barındırılması ile ilgili olarak kendi bünyesinde veya bir servis sağlayıca tarafından sağlanan güvenli bir barındırma ortamı sağlamakta ancak barındırılan bilgilerin güvenliğine ilişkin olarak bir taahhütte bulunmamaktadır.
 8. Tesis tarafından sunulan hizmetlerin satışından kaynaklanan her türlü vergi mükellefiyeti ile faturalandırma yükümlülüğü Tesis’e ait olup, burada yer alan hiçbir hüküm söz konusu yükümlülüklerin HotelRunner tarafından yerine getirileceği şeklinde yorumlanmayacaktır.
 9. Tesis’in Platform’u kullanarak ticari ilişki kuracağı ödeme, tahsilat, finansal işlem sağlayıcıları, finans kurumları, bankalar veya bunlarla sınırlı kalmamak üzere ödeme almak ve tahsilat takip etmek konusunda destek alacağı tüm kurum ve kuruluşlarla (“Ödeme Sağlayıcılar”) kuracağı ilişkilerde, HotelRunner, Tesis açısından aracı, acente veya sigortacı konumunda değildir. HotelRunner Sözleşme kapsamında yalnızca Hizmet’i sunmakla yükümlü olup, Tesis, HotelRunner’ın, Müşteriler ve/veya Ödeme Sağlayıcılar ile Tesis arasındaki ilişkinin tarafı olmadığını, Hizmet kapsamında HotelRunner’ın yegane sorumluluğunun ilgili tarafları teknik olarak bir araya getirmek olduğunu ve bu kapsamda gerek Müşteriler gerekse Ödeme Sağlayıcılar tarafında meydana gelebilecek sözleşmeye yahut mevzuata aykırılık hallerinden HotelRunner’ın herhangi bir şekilde sorumlulu olmayacağını kabul ve beyan eder. Tesis’in Müşteri yahut Ödeme Sağlayıcılar’a yönelik her türlü talepleri doğrudan ilgili tarafa yöneltilecektir.
 10. Tesis, Platform kullanılarak gerçekleştirilecek işlemlerde HotelRunner’ın taraf olmadığını, burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın; hizmet bedelinin, Müşteriler’den tahsil edilememesi sonucu hesaba aktarılamaması, Müşteri’nin işleme itiraz etmesi, hizmeti iade talep etmesi, ayıplı hizmet iddiasında bulunması dahil Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuata dayanan ihtilaflar, 3. kişi ve/veya kuruluşlardan gelebilecek her türlü talep, itiraz, soru, sorun, şikayet, ilgili diğer kurumların şikayet, ceza ve yaptırımları ve benzeri hallerde HotelRunner’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, bu konularda Müşteri’lere, 3. kişi ve kurumlara karşı tek sorumlu ve tek muhatabın kendisi olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder. HotelRunner, kendisine gelen söz konusu hizmetlere ilişkin her türlü talep, itiraz, soru, sorun, şikayet ve benzeri durumları Tesis’e yönlendirecektir. Tesis, söz konusu talep, soru, sorun, şikayet ve benzeri konuların çözümü ile ilgili, konunun kendisine iletilmesinden itibaren 2 (iki) gün içerisinde HotelRunner’a yazılı cevap dönecek ve konunun kendisine iletilmesinden itibaren ayrıca belirtilmemişse en geç 2 (iki) gün içerisinde talep, soru, sorun, şikayet, vs’yi çözmek için azami gayreti gösterecektir. Tesis, HotelRunner’ın 3. kişilere veya kurumlara ödemek zorunda kalacağı, Tesis kaynaklı ve/veya sebepli ceza, cezai şart, tazminat vesair tüm bedelleri ve bunlar haricinde oluşabilecek diğer tüm zararları, öncelikle doğmuş ve doğacak alacaklarından mahsup hakkı saklı olmak üzere, nakden ve peşinen ilk talebinde HotelRunner’a ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Tesis bu hususta herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kanal Yönetimi Hizmeti Koşulları

 1. Tesis, Kanal Yönetimi Hizmeti kapsamında Platform üzerinden, Müşteriler’in Tesis bilgilerine ulaşıp rezervasyon işlemlerini tamamlayabildikleri, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere expedia.com, booking.com, traveleurope.com gibi anlaşmalı online turizm portallarına (“Kanal”) bağlanıp çift yönlü kanal yöneticisi vasıtasıyla satış kanallarını yönetip, eş zamanlı olarak güncelleyebilecektir. Tesis Platform üzerinden Kanallar ile oda bilgilerini paylaşacak ve yine Platform üzerinden Kanallar’dan gelen rezervasyon bilgilerine ulaşacaktır.
 2. HotelRunner’ın Kanal Yönetimi Hizmeti kapsamında anlaşmalı olduğu Kanallar’ın listesi Site üzerinden yayınlanmakta ve güncellenmektedir. Kanallar münhasıran HotelRunner takdirinde belirlenmekte olup, HotelRunner herhangi bir zamanda anlaşmalı Kanallar’a yenilerini ekleyebilir veya mevcut anlaşmalarını sona erdirebilir.
 3. Anlaşmalı Kanallar üzerinden Kanal Yönetimi aktivasyonu Kanal ile konfigürasyon sağlanmasını gerektirmektedir. HotelRunner konfigürasyon aşamasında Tesis’in aldığı Hizmet kapsamına bağlı olarak Tesis’e destek sağlamakla beraber Kanal ayarları ve Kanal’da yer alacak odaların belirlenmesi ve bunlara ilişkin düzenlemeler Tesis’in sorumluluğundadır. Tesis, Platform üzerinden odalara ilişkin olarak Kanal’da yayınlanmak üzere girilen bilgilerin tam, doğru ve gerçeğe uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. Bunlara ek olarak, Tesis, ek bir Hizmet satın alarak Kanal ayarları ve Kanal’da yer alacak odaların belirlenmesi ve bunlara ilişkin düzenlemeleri, Tesis’in vereceği talimatlar ve onaylar doğrultusunda HotelRunner’ın yapmasını talep edebilir. Bu Hizmet’in alınması durumunda HotelRunner’ın yapacağı işlemlerin tüm sorumluluğu talimatı sözlü (telefon) veya yazılı (eposta) olarak ileten Tesis’in sorumluluğundadır.
 4. Tesis, Kanal Yöntemi Hizmeti’nin geçmişe dönük olmadığını, HotelRunner’ın Kanallar’a önceden girilen veya edinilen verilerin Hizmet kapsamında aktarımını taahhüt etmediğini kabul eder.
 5. Tesis, Kanallar’da yayınlanacak verilere ilişkin olarak kendiliğinden oda türleri, ücretler veya benzeri bilgilerde değişiklik yapması halinde bu söz konusu değişikliklerin Kanal’a girilip girilmediğinin doğrulanması Tesis’in sorumluluğunda olup, Tesis bu durumda ortaya çıkabilecek hata ve aksaklıklarda ivedilikle HotelRunner’ı bilgilendirecektir. Tesis, bu tür durumlardan kaynaklanan aksaklıklardan HotelRunner’ın sorumlu olmayacağını kabul eder.
 6. Kanallar’a aktarılacak bilgilerin senkronize edilebilmesi için HotelRunner zaman zaman Kanal Yönetimi Hizmeti kapsamında dış servis sağlayıcıları tarafından sağlanan hizmetleri kullanabilir. Tesis, bu doğrultuda, Platform üzerinden Kanal’la senkronizasyon sağlanabilmesi için ilettiği verilerin söz konusu sağlayıcıya aktarılabileceğini kabul eder.
 7. HotelRunner, Kanallar ile senkronizasyon esnasında ortaya çıkan ve tespit edebildiği hatalar için Tesis’i uyarmayı kabul eder.
 8. Tesis’in sistemlerinde yapacağı değişikliklerden doğabilecek hata, sorun ve kesintilere yahut Kanallar’ın kendi sistemlerinde gerçekleştirdikleri değişikliklerden kaynaklanan hatalar ile Kanallar’ın entegrasyon teknolojisindeki aksaklıklardan doğan kalıcı zararlara ilişkin olarak HotelRunner’nın sorumluluğu bulunmamaktadır. Tesis, bu tür değişikliklerin yeniden entegrasyon gerektirebileceğini, bu tür işlemlerin ek hizmet ücretleri doğurabileceğini kabul ile bu tür durumlarda entegrasyon sorunları nedeniyle belirli bilgilerin aktarılamaması veya senkronize edilememesinden HotelRunner’ın sorumlu olmadığını kabul eder.
 9. Tesis, Kanallar’ın entegrasyon sistemlerinin teknik nitelikleri yahut bunların HotelRunner teknolojileri ile entegrasyonuna bağlı olarak Kanallar üzerinden bazı bilgilere ulaşılamayabileceğini (kimi Kanallar üzerinden ulaşılan rezervasyon fiyatların gün gün değil, yalnızca toplam fiyat olarak görünmesi vb.), bazı bilgilerin güncellenemeyebileceğini, entegrasyon sistemlerinden veya belirli bilgilerin HotelRunner teknolojisi ile entegre edilememesinden kaynaklanan aksaklıklardan HotelRunner’ın sorumlu olmayacağını kabul eder.
 10. Kanallar’ın kendi düzenlemelerinden kaynaklanan ve HotelRunner’ın müdahalesi olmayan hata ve yetersizliklerden HotelRunner sorumlu tutulamaz. HotelRunner, Kanal’a ilişkin olarak haberdar olduğu hataları makul bir süre içinde Tesis’e bildirecektir.
 11. HotelRunner, Kanal Yönetimi Hizmeti kapsamında yerel acentaların web siteleri gibi bzı ücretsiz kanallara da erişim sağlayabilir. Söz konusu Kanallar’ın kullanımından doğabilecek her türlü aksaklıktan Tesis sorumlu olup, HotelRunner’ın bu aksaklıklardan doğan zararları tazmin borcu bulunmamaktadır.
 12. Hizmetler’in bakım veya sair nedenlerden ötürü kesintiye uğraması durumunda, kesintinin sona ermesiyle birlikte HotelRunner gerekli güncellemeleri yapacaktır.Tesis, Kanallar’dan gelen rezervasyonlar için HotelRunner’a Hizmet kapsamında belirlenen bedel dışında ayrıca bir bedel ödemeyecektir. Kanallar’ın komisyon talep hakkı saklıdır.
 13. HotelRunner, Tesis’in Kanallar’a ilettiği tüm bilgi, talep ve düzenlemeleri ve Kanallar’dan Tesis’e gelen tüm bilgi, onay, talep ve düzenlemeleri kaydetme, loglama, gerektiği zaman Tesis, HotelRunner ve ilgili Kanallar arasında yaşanabilecek anlaşmazlıklarda kanıt olarak öne sürme hakkına sahiptir. Tesis bu verinin HotelRunner tarafından kaydedilip, gerektiğinde kullanılması konusunda HotelRunner’ı yetkilendirmiştir.
 14. HotelRunner’ın Kanallardaki servis sağlyacı ismi veya ünvanı HotelRunner, HotelRunner Distribution Network (HDN), HDN veya HDN Global olarak görünecektir.

VIP Hizmeti Koşulları

 1. VIP Hizmeti, Tesis’in, Kanal ayarları ve Kanal’da yer alacak odaların belirlenmesi ve bunlara ilişkin fiyat değişikliği vb. düzenlemeleri, Tesis’in vereceği talimatlar ve onaylar doğrultusunda HotelRunner’ın yapmasını sağlayan hizmeti ifade eder.
 2. VIP Hizmeti kapsamında, HotelRunner sadece Tesis’in Kanallar’a bağlantı kurması ve Kanallar’ı yönetmesiyle ilgili taleplerini yanıtlamakla yükümlüdür. Tesis, bu taleplerinin dışındaki taleplerinin yanıtlanması ve çözüm önerisi getirilmesi için ek hizmetler satın alması gerekebileceğini kabul eder.
 3. VIP Hizmeti’nin alınması durumunda HotelRunner’ın yapacağı işlemlerin tüm sorumluluğu talimatı sözlü (telefon, HotelRunner çağrı merkezi) veya yazılı (eposta) olarak ileten Tesis’in sorumluluğundadır.
 4. Tesis, VIP Hizmeti kapsamında HotelRunner’dan telefon/HotelRunner Çağrı Merkezi vasıtasıyla yapacağı talepleri içeren görüşmeler kalite standartları gereği kaydedileceğini kabul eder ve onaylar. Ayrıca HotelRunner’ın, Tesis’in Kanallar’a ve HotelRunner’a herhangi bir kanaldan ilettiği tüm bilgi, talep ve düzenlemeleri ve Kanallar’dan Tesis’e gelen tüm bilgi, onay, talep ve düzenlemeleri kaydetme, loglama, gerektiği zaman Tesis, HotelRunner ve ilgili Kanallar arasında yaşanabilecek anlaşmazlıklarda kanıt olarak öne sürme hakkına sahiptir. Tesis bu verinin HotelRunner tarafından kaydedilip, gerektiğinde kullanılması konusunda HotelRunner’ı yetkilendirmiştir.
 5. VIP Hizmeti’ni kullanan Tesis, VIP Hizmeti Koşulları ve Kanal Yönetimi Hizmeti Koşulları’nı peşinen kabul eder.

İçerik Yönetim Hizmeti Koşulları

 1. İçerik Yönetim Hizmeti, Tesis’in, kendi oluşturduğu veya yaptırdığı web sitesi şablon ve içeriğini HotelRunner’a yükleyerek kullanabilir ve Platform üzerinden yayınlanabilir kılmasını sağlayan hizmeti ifade eder.
 2. Tesis, İçerik Yönetim Hizmeti ‘ni kullanarak geliştireceği, Platform üzerinden yayınlanacak web sitesinin (“Özel Site”) geliştirilmesi için gerekli resim ve metin bazlı dokümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür.
 3. Özel Site’nin geliştirilmesi, Platform üzerinde gerekli ayar ve değişikliklerin yapılması, gerekli içeriğin oluşturulması, yüklenmesi ve yönetilmesi Tesis’in sorumluluğundadır. HotelRunner, sadece Özel Site’nin yüklenip, Platform üzerinden yayınlanabilir kılınmasını sağlayan teknoloji hizmetini vermekle yükümlüdür.
 4. Tesis, Özel Site’nin geliştirilmesi için Platform’a yüklediği tüm görsel ve yazılı materyallere ilişkin olarak varsa hak sahiplerinden ilgili izin ve onayları alacaktır. Bu koşulun sağlanmaması durumunda ortaya çıkabilecek ve HotelRunner’ın maruz kaldığı tüm zararlardan Tesis sorumlu olacak ve zararın tazminini HotelRunner’ın talepleri doğrultusunda gerçekleştirecektir. İçerik Yönetim Hizmeti kapsamında tescil edilip Platform üzerinden yayınlanan içerikler üzerinde HotelRunner’ın herhangi bir kontrolü bulunmayıp, bu alan adı ve içerikler üzerindeki haklar ve ilgili sorumluluk Tesis’e aittir. Tesis, bu konuyla ilgili, gerekli lisans ve izinleri haiz ve/veya hukuka uygun yollarla elde edilmiş içerikleri sunmak koşuluyla faydalanabilecektir. HotelRunner tarafından, gerek Tesis gerekse Müşteri ve sair üçüncü kişiler tarafından web sitesine konulan söz konusu içeriklerin gerçeğe, yasal mevzuata veya ahlaka aykırı olduğunu, hukuka aykırı bir şekilde elde edilmiş olduğunu, gerekli izin ve lisanslar bulunmaksızın kullanıldığını veya sair şekillerde herhangi bir kişi ya da kurumun haklarını (kişilik hakları ve fikri mülkiyet hakları dahil) ihlal ettiğini öğrendiği veya bu yönde bir şüphesi bulunduğu takdirde Tesis’ten ilgili içeriğin belli bir süre içerisinde talep edebilir, bu içeriği bizzat kaldırabilir, ve/veya içeriğin kaldırılmasına kadar Tesis web sitesine erişimi askıya alabilir. Söz konusu aykırılıkların tekrarlanması halinde ise HotelRunner Hizmet’i kısmen veya tamamen askıya alabilir yahut sona erdirebilir.
 5. Tesis aynı zamanda Özel Site’nin HotelRunner tarafından geliştirilmesini veya Özel Site’nin geliştirilmesi süresince HotelRunner’dan destek almayı talep edebilir. Tesis’in ilgili talebini HotelRunner’a iletmesi halinde, buna ilişkin koşullar üzerinde taraflarca ayrıca mutabık kalınacaktır. Web sitesi her halükarda Hizmet kapsamı ile sınırlı olarak kullanılacak olup, Tesis’in Hizmet kapsamına girmeyen faaliyet, ürün ve hizmetlerine ancak HotelRunner’ın onayına istinaden web sitesi üzerinde yer verilebilecektir.
 6. İçerik Yönetim Hizmeti’ni kullanan Tesis, Barındırma Hizmeti Koşulları’nı peşinen kabul eder.

Kısa Mesaj (SMS) Rezervasyon Bildirim Hizmeti Koşulları

 1. Kısa Mesaj (SMS) Rezervasyon Bildirim Hizmeti, Tesis’e tüm satış kanallarından gelen rezervasyonların kısa mesaj (SMS) yoluyla Tesis’in tanımlayacağı cep telefonu numarasına gönderilmesini sağlayan hizmeti ifade eder.
 2. Tesis, Kısa Mesaj (SMS) Rezervasyon Bildirim Hizmeti kapsamındaki bildirimlerin gönderileceği cep telefonu numarasını Platform üzerinden doğrulamakla yükümlüdür. HotelRunner, ilgili bildirimleri sadece Tesis tarafından doğrulanan cep telefonu numarasına yapmakla yükümlüdür.
 3. Kısa Mesaj (SMS) Rezervasyon Bildirim Hizmeti kapsamında yapılacak bildirimler Site veya Platform üzerinde belirtilen kapsamla sınırlıdır.
 4. HotelRunner, kısa mesaj bildirimlerinin iletilmesi için Kısa Mesaj (SMS) Rezervasyon Bildirim Hizmeti kapsamında dış servis sağlayıcıları veya telekom operatörleri tarafından sağlanan hizmetleri kullanabilir. Tesis, bu doğrultuda, kısa mesaj bildirimlerinin iletilmesi için ilettiği verilerin söz konusu sağlayıcıya aktarılabileceğini kabul eder.
 5. HotelRunner, bildirimlerin Tesis’e en hızlı şekilde iletilmesi için azami özeni gösterecektir. HotelRunner, bildirimlerin Tesis’e iletilip iletilmediğini teyid etmekle yükümlü değildir.
 6. Bildirimlerin Tesis’e zamanında veya hiç iletimemesi sonucu doğabilecek hata, sorun ve kesintilere, yahut kısa mesaj bildirim hizmetini veren dış servis sağlayıcıların veya telekom operatörlerinin kendi sistemlerinde gerçekleştirdikleri değişikliklerden kaynaklanan hatalardan doğan kalıcı zararlara ilişkin olarak HotelRunner’nın sorumluluğu bulunmamaktadır.

Promosyon Hizmeti Koşulları

 1. Promosyon Hizmeti, Platform kapsamındaki online rezervasyon modülüne entegre çalışan, Tesis’in, online satış yaparken, çeşitleri Platform içerisinde listelenen çeşitli türlerde promosyonlar yapmasını sağlayan hizmeti ifade eder.
 2. Sosyal medya üzerinden de gerçekleştirilebilen Promosyon Hizmeti, Platform kapsamındaki online rezervasyon modülüne entegre çalışan, Müşteriler’in Tesis’e rezervasyon yaparken, satın alma ekranından ve web sitesinden çıkmadan, rezervasyon bilgilerini  Facebook ve Twitter’da paylaşarak indirim kazanmalarına imkan veren bir hizmeti de kapsar. Müşteri’nin rezervasyon bilgilerini paylaştığı mesaj, Tesis web sitesine yönlenen bir bağlantı içermekte olup, bu bağlantı vasıtasyıla web sitesine giren Müşteriler Tesis tarafından sağlanan indirimlerden yararlanabilecektir.
 3. Tesis, Promosyon Hizmeti kapsamında sabit veya yüzdelik değerlerde indirimler oluşturup, web sitesine gelen Müşteriler’e, rezervasyon bilgilerini Facebook ve Twitter’da paylaşma şartını da koşma opsiyonu da dahil olmak üzere promosyonel indirim alabilme olanağı sağlar. Bu doğrultuda Müşteriler tarafından elde edilen “Sosyal Promosyonlar”ın hangi zaman aralığında, kaç kez ve hangi oda tipi için kullanılabileceğini Tesis belirler. “Sosyal Kuponlar”ın Tesis tarafından taahhüt edilen şekilde kullandırılması Tesis’in sorumluluğundadır.

Arama Motoru Optimizasyonu Hizmeti Koşulları

 1. HotelRunner Arama Motoru Optimizasyonu Hizmeti; entegre temel seviyede Arama Motoru Optimizasyonu (“SEO”) içeren online rezervasyon motoru hizmetini içermektedir.
 2. HotelRunner , SEO vasıtasıyla Tesis web sitesine Google, Yandex, Bing ve Yahoo’dan trafik sağlayabilir. Ancak HotelRunner’nın söz konusu Hizmet neticesinde Tesis web sitesinin trafiğinin yahut satışlarının artacağına dair bir taahhüdü bulunmamaktadır.
 3. HotelRunner web sitesi motoru H1, başlık ve meta etiketleri gibi teknikler kullanır ve Tesis hizmetleri ve web sitesi üzerindeki değişiklikleri arama motorlarında hızlıca gösterebilmek için sitemaps.xml dosyalarını otomatik olarak üretir. HotelRunner bu kapsamda kullandığı teknikleri kendi takdirine bağlı olarak belirleyip değiştirebilecektir.
 4. HotelRunner’nın Arama Motoru Optimizasyonu Hizmeti kapsamında sağladığı entegre analitik raporlama hizmeti çerçevesinde, Müşteriler’in Tesis web sitesine nasıl ulaştığı, hangi ülkelerden oldukları, Tesis web sitesine bağlantı veren URL adresleri, Tesis web sitesine ulaşılmayı sağlayan arama kelimeleri, Sayfa görüntülenme ve tekil ziyaretçi detayında ziyaret sayısı ve en çok satılan ve gelir getiren servislerin sıralandığı istatistikler gibi bilgilerin tamamı veya bir kısmı Tesis’e iletilir.

Hizmetlere İlişkin Diğer Hükümler

 1. İşbu Koşullar’a konu Hizmetler kapsamında Tesis tarafından HotelRunner’a ödenecek bedeller Hizmet kapsamında belirlenip Site veya Platform üzerinde belirtilmiş olup, ödemelerde herhangi bir gecikme ya da aksaklık yaşanması halinde HotelRunner Hizmetler’den yararlanılmasını askıya alabilecektir.
 2. İşbu Koşullar’a konu Hizmetler, Platform üzerinden sunulmakta olan ek hizmetler olup, Tesis’in Platform’u kullanımına herhangi bir nedenle son vermesi yahut Hizmetler kapsamında gerekli entegrasyonun Tesis’ten kaynaklı nedenlerle gerçekleştirilememesi/tamamlanamaması halinde söz konusu Hizmetler de sona erecektir. Hizmetler’e bu şekilde son verilmesi halinde HotelRunner’ın Tesis tarafından Hizmetler’e ilişkin ödenmiş bedelleri geri ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 3. HotelRunner’ın Hizmet kapsamındaki sorumluluğu, yalnızca kendisinden kaynaklanan nedenlerle ortaya çıkan doğrudan zararlarla sınırlı olup, ilgili zarara yol açan sorunun ortaya çıkmasını takiben 5 (beş) gün içinde HotelRunner’a bildirilmesi gerekmektedir. HotelRunner’ın bu kapsamda ödeyeceği bedel her halükarda zarara neden olan ilgili Hizmet’e ilişkin olarak Tesis tarafından ödenen bedeli aşamaz.