Kişisel Veriler Hakkında Aydınlatma Metni

HotelRunner olarak internet sitemizi ziyaret eden ve bizimle iletişim kuran herkesin kişisel verilerine saygı gösteriyoruz. Bu bilinçle, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirketimiz ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenmesini ve muhafazasını sağlamak için gerekli tedbirleri alıyoruz. Bu sorumluluğumuzun farkında olarak, işbu Kişisel Veriler Hakkında Aydınlatma Metni’nde (“Aydınlatma Metni”) belirtildiği şekilde Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekliyle ve mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. İşlenen Kişisel Verilerin Türleri
İşbu Aydınlatma Metni’nde“Kişisel verileriniz” kimliğinizi veya üçüncü bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü veriyi ifade eder. Bunlar sınırlı olmamak kaydıyla tipik olarak adınızı, T.C. kimlik numaranızı, adresinizi, kart bilgilerinizi, e-posta adresinizi, telefon numaranızı, IP adresinizi ve Şirketimiz internet sitesi üzerinde gerçekleştirdiğiniz önceki işlemleri içerir.

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, sosyal medya, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız sürece kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Şirketimiz hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirket ofislerimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği kampanya, eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir. Bunun yanında tarafınıza sunulan hizmetin tamamlanabilmesi için kart ve cep telefon gibi zorunlu bilgileri de toplamaktayız.

Toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen gerekçelerle, Kanun’un 5. ve 6. maddeleri uyarınca (i) sözleşmenin kurulması ve ifası, (ii) Şirketimizin tabi olduğu bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, (iii) Hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve (iv) temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaati, ve (v) kanundan kaynaklanması amaçları sınırlarında işlenmektedir:

 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanmanız için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
 • İzin vermeniz halinde Şirketimiz tarafından beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,
 • Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 • Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar,
 • Şirketimize ait lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,
 • Şirketimizin müşteri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci ve denetim gibi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması.

Söz konusu verilerin kullanım amaçlarına ilişkin başlıca örnekler daha somut olarak aşağıdaki şekilde sıralanabilecektir:

 • Tarafınızdan talep edilmesi durumunda e-bülten veya pazarlamaya yönelik bilgilendirmeler gibi bültenler gönderebiliriz.
 • Pazar araştırması, planlama ve istatistiki analizler yapılması amacıyla kişisel verilerinizi anonim olarak kullanabiliriz.
 • Kullanıcıların ve internet sitemizin güvenliğini sağlamak adına kişisel verilerinizi işleyebiliriz.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz mevzuatta öngörülmesi hali dışında bu Aydınlatma Metni’nde belirtilenler haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizi,

 • Şirketimiz için destek hizmetleri sağlayan bilgi işlem hizmeti veren sağlayıcılar, sitelerimizi barındıran (hosting) veya işleten, verileri analiz eden hizmet sağlayıcıları, ürün ve hizmetlerin sizlere ulaştırılmasına yardımcı olan hizmet sağlayıcıları, müşteri hizmetleri sunan, ödemeleri yöneten hizmet sağlayıcıları gibi üçüncü kişiler ile
 • Şirket yetkilileri hissedarlarımız ve kanunen yetkili kamu kurumları ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşabiliriz.

İlgili üçüncü kişiler, söz konusu hizmeti yerine getirebilmek için gerekli olan ilgili kişisel veriye erişim sağlamaktadır. Bu durumda, söz konusu üçüncü kişiler, bilgilerinizi yalnızca Şirketimiz adına hizmet vermek için kullanacak, sözleşmesel yükümlülükleri çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka hiçbir amaçla kullanmama yükümlülüğü altında olacaklardır.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, otomatik veya otomatik olmayan yollar ile yukarıda yer verilen gerekçeler doğrultusunda Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve mevzuattan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde ifa edilebilmesi için elde ile edilir.

Yukarıda belirtilen hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3) numaralı maddelerinde belirtilen gerekçelerle de işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kanun’un 11. maddesi gereğinde aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz:

Kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Öte yandan, kişisel verilerinizi her zaman size özel tanımlanmış olan üyelik hesabınızdan bizzat güncelleyebilirsiniz.

6. Kişisel Veri Sahibinin Başvuru Hakkı
Haklarınızı kullanmayı talep etmeniz halinde yazılı olarak e-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” başlık bilgisiyle dataprivacy@hotelrunner.com adresine başvurabilir veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.

Başvurunuzda adınız ve soyadınız, başvurunuz yazılı ise imzanız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranız, yabancılar için uyruğunuz ve pasaport numaranız, tebligata esas yerleşim yeriniz ve varsa bildirim için e-posta adresiniz veya telefon numaranız ile talep konunuz yer almalıdır.

Niteliğine göre talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Makul olmayacak düzeyde yinelenen, orantısız düzeyde teknik çaba gerektiren, başkalarının gizliliğini tehlikeye atan veya başka şekilde aşırı derecede zor olan istekleri reddetme hakkımızın ve bilgi alma hakkınız ile ilgili sizden ücret isteme hakkımızın saklı olduğunu belirtmek isteriz.